SPIDER 2000 Veloce 1971N°28 159 V6 3.2.JTSQ4                                                                    N°30 156 2.4 JTD